วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของภาพถ่าย

ประโยชน์ของภาพถ่าย

1. การใช้ภาพถ่ายในการเผยแพร่ความรู้ เจตคติ อารมณ์ และ ประสบการณ์โดยตรงศิลปินใช้ภาพเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความคิด เจตคติได้ดีกว่าการบรรยายภาพด้วยคำพูดจึงมีศิลปินจำนวนมากใช้ภาพถ่ายเป็น สื่อในการถ่ายทอดศิลปะ

2.การใช้ภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้ อารมณ์และประสบการณ์ในการสื่อสารการถ่ายภาพมีบทบาทสำคัญมากในระบบการศึกษา ในการเรียนการสอนเช่น การใช้ภาพถ่ายประกอบในหนังสือเรียน ให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาลเข้าใจในเนื้อหาสาระในบทเรียนดีขึ้น

3.การใช้ภาพถ่ายในกิจการแพทย์การถ่ายภาพด้วยการอาศัยการแพน่กระจายรังสีทำปฏิกิริยากับพื้นผิวของวัตถุได้ ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ในรูปการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์ ซึ่งเป็นการถ่ายภาพผ่านวัตถุบางชนิดรังสีเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้และทำให้ เกิดภาพสีและเงาตรงข้าม

4.การใช้ภาพถ่ายในกิจการทหารและความปลอดภัยของบุคคลและของชาติการถ่ายภาพให้ประโยชน์ทางด้านนี้หลายประการ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายภาพจากดาวเทียม เพื่อหาข้อมูลในกิจการทหารและการรักษาความปลอดภัยของประเทศในด้านความ ปลอดภัยส่วนบุคคลในการเดินทางระหว่างประเทศ

5. .การใช้ภาพถ่ายในระบบสารสนเทศนับตั้งแต่ข้อมูลของโลกจนถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การถ่ายภาพของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่ ภาพเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบุคคลนั้นๆที่สามารถมาค้นหา ข้อมูลมาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตปัจจุบันแม้แต่อนาคตได้

6.การใช้ภาพถ่ายในการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันภาพถ่ายมีความสำคัญมากในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการใช้สื่อสิง พิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์ จะเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประเภทนิตยสารหนังสือพิมพ์และแผ่นปลิว ต่างๆนิยมที่จะใช้ภาพถ่ายประกอบ

7 . การใช้ภาพถ่ายในการโฆษณาสินค้าการถ่ายภาพมีบทบาทสำคัญ ต่อการโฆษณามากเพราะการที่สินค้าต่างๆจะเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างกว้าง ขวางมีชื่อเสียงมีความหมาย ติดปากแก่ผู้คนนั้นล้วนมาจากการโฆษณาทั้งสิ้น

8.การใช้ภาพถ่ายในการประกอบหลักฐานและเอกสารที่สำคัญใช้ภาพถ่ายเป็นหลักฐานสำคัญ เช่น ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน อีกทั้งยังใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือเป็นที่ระลึกอีกด้วย

9.การใช้งานภาพถ่ายสร้างความเพลิดเพลินเป็นการสร้างความสุขทางใจสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจอันจะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆต่อไป

10.การใช้งานภาพถ่ายมาเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางอิสระได้อาชีพทางอิสระที่เกิดจากงานภาพถ่ายมีหลากหลายซึ่งอาจแยกเป็นทางถ่ายภาพแขนง ต่างๆ เช่น ภาพข่าว ภาพถ่ายบุคคล ภาพถ่ายโฆษณา ภาพแฟชั่น เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น